Hašení požáru hasivem Novec 1230

Systém protipožární ochrany, který pomáhá chránit vše, na čem vám záleží – osoby, podniky, majetek a dokonce i planetu – vyžaduje pokročilou účinnost bez jakýchkoliv kompromisů.

K tomu, abyste mohli učinit promyšlené a kvalifikované rozhodnutí, potřebujete odpovídající informace a také porozumět tomu, jak fungují různá hasiva, a zvážit způsoby, jak může vaše volba ovlivnit provoz vašeho zařízení či podniku, vaše pracovníky a svět, v němž žijete. Podívejte se podrobněji na porovnání hasiva 3M™ Novec™ 1230 s jinými hasicí prostředky, které jsou v dnešní době nejčastěji používány. Poté si s námi můžete pohovořit o tom, jakým způsobem by vám mohly prospět technologie 3M. 

Fialové pozadí s různě uspořádanými vzory.

3M Novec 1230 vs. FM-200® a ostatní HFC Vyhněte se současným a nadcházejícím limitům HFC chemie.


Vyhněte se současným a nadcházejícím legislativním limitům látek HFC.

Zvýšená péče o stav světa, v němž žijeme, se stala důležitou součástí našeho života. Společnost 3M využívá vědeckých poznatků k dosažení těchto cílů. Regulační opatření světových vlád a iniciativ jednotlivých společností urychlují přechod od ekologicky škodlivých hasicích prostředků s obsahem fluorovaných uhlovodíků, jako je například FM-200® (HFC-227ea), k udržitelnějším alternativám.

V důsledku toho se na fluorované uhlovodíky vztahují přísná nařízení vyžadující postupné zrušení jejich výroby. Při zvažování volby hasicího prostředku nemusíte brát v úvahu pouze jeho dopad na planetu, ale také potenciální náklady a dostupnost náhradních hasiv po nařízeném ukončení výroby.

Hasivo Novec 1230 má velmi nízký potenciál globálního oteplování (nižší než 1), nenarušuje ozónovou vrstvu, nesetrvává v atmosféře a nevztahují se na ně regulační omezení nebo povinné postupné ukončování výroby. K tomuto produktu máme takovou důvěru, že na něj poskytujeme záruku 3M ™ Blue Sky, díky níž jste po dobu 20 let chráněni proti jakýmkoliv ztrátám v důsledku případných regulačních opatření.


Podívejte se na video, kde najdete další informace o ekologických charakteristikách hasiva Novec 1230


Stáhnout informace o porovnání hasiva 3M Novec 1230 a HFC (fluorovaných uhlovodíků)

Fialové pozadí s různě uspořádanými vzory.

3M Novec 1230 vs. inertní plyn


Skryté náklady používání inertních plynů se rychle zvyšují.

Volba správného hasicího systému má z dlouhodobého pohledu významné dopady. Jaké jsou náklady související s údržbou a doplňováním tohoto systému?

Součástí práce experta v oblasti protipožární ochrany (FPE) jsou promyšlené investice v rámci organizace. To znamená nejen zajištění ochrany proti ztrátám v případě katastrofických událostí, jako je požár, ale také identifikace skrytých nákladů systémů, jako jsou například hasicí systémy na bázi inertních plynů.

Hasicí systémy využívající inertní plyny jsou náročnější z hlediska prostoru, a tento prostor také něco stojí. Tyto systémy musí také vytěsnit větší množství vzduchu při hašení požáru než sofistikovaný čistý hasicí prostředek, jako je Novec 1230. To znamená, že je nutné dopravit větší množství tlakových nádob s plynem – nemluvě o skrytých nákladech na doplňování.

Je potřeba počítat také s dalšími náklady na zabezpečení systémů na bázi inertního plynu, jako je přídavná ventilace, větší strukturální pevnost zařízení z důvodu vysoké hmotnosti systému, a také vyšší náklady na zkoušky a kontroly.

Sečtěte si všechny náklady a podívejte se, jak se vám může produkt 1230 vyplatit z hlediska investice do sofistikovanějšího hasicího systému v rámci vašich potřeb.

Celkové náklady na vlastnictví hasicího systému


Získejte více informací a podívejte se na video o hasicím systému na bázi inertního plynu


Stáhnout informace o porovnání hasiva 3M Novec 1230 s hasicím systémem na bázi inertního plynu

Fialové pozadí s různě uspořádanými vzory.

3M Novec 1230 vs. vodní mlha a sprinklerové hasicí systémy


Vodní mlha a sprinklerové hasicí systémy mohou způsobit katastrofální škody na elektronice, artefaktech a poškodit celý další provoz podniku nebo zařízení.

Ochrana kriticky důležitých a citlivých zařízení proti požáru není jednoduchá. Možná považujete vodní mlhu a sprinklerové hasicí systémy za běžné hasicí prostředky, existují okolnosti, za nichž může mít voda téměř stejně zničující účinky jako samotný požár.

Voda je nebezpečná pro elektronické a elektrické komponenty, které hrají v dnešním životě zásadní roli. Vodní energie je vodivá a může způsobit zkrat, nenapravitelné škody a ztráty dat - škody, které mohou vést k prostojům systémů důležitých pro vaše podnikání, město, a dokonce i lidské životy.

Stejně tak nenahraditelná umělecká díla, archivy a artefakty, k jejichž poškození vodou často dochází při hašení, mohou být uvedeny do původního stavu pouze za cenu obrovských nákladů a úsilí - pokud je to vůbec možné.

Pokud se vše podaří tak, jak bylo zamýšleno, úklid a uvádění prostor do původního stavu po hašení jsou nesmírně náročné. A nenechte se zmást slovem „mlha“. Voda je stále jen voda, ať už v jakékoliv podobě. Učiňte správné rozhodnutí a zvolte sofistikovaný moderní hasicí systém, který bude maximálně chránit váš nejdůležitější majetek.


Získejte více informací a podívejte se na video o přednostech plynových hasicích prostředků


Stáhnout informace o srovnání hasiva 3M Novec 1230 s hasicími systémy na bázi vody a vodní mlhy

Fialové pozadí s různě uspořádanými vzory.

Hasivo 3M Novec 1230 a hašení oxidem uhličitým (CO2)


CO2 je nebezpečný a má smrtelné účinky na lidi.

Zjednodušeně řečeno, kysličník uhličitý jako hasicí prostředek není bezpečný v jakémkoliv prostředí, v němž žijí nebo pracují lidé. Odstraňování vzduchu, který je možné dýchat, odebírá plamenům kyslík, který potřebuje oheň k hoření, odebírá jej však zároveň i všem lidem v daném místě.

Toto typické riziko související s CO2 znamená, že se tato látka řídí jinými standardy. Platí pravidlo, že se tento systém neinstaluje v prostředí, v němž se běžně pohybují lidé.  Jakmile do daného prostoru vstoupí nějaké osoby, např. za účelem provádění údržby, spustí se tzv. „uzavírací“ časový interval, který pozdrží aktivaci hasicího systému, aby měli tito lidé čas prostor opustit – a právě v tomto časovém úseku může dojít k rozšíření požáru.

Navíc existuje řada dalších skrytých nákladů souvisejících s hasicími systémy na bázi CO2 , z nichž některé jsou spojeny s rizikem, které oxid uhličitý představuje, a další náklady souvisejí s požadavky na instalaci. I když je pravda, že samotný oxid uhličitý není nákladný, vezměte v úvahu následující náklady na vlastnictví systému CO2 :
 

  • Školení zaměstnanců o rizicích souvisejících s CO2 a o postupech evakuace
  • Uzavírací ventily k ochraně vedlejších prostor
  • Požadavky na hydrostatické zkoušky vysokotlakých nádob
  • 30 dnů na požadované prohlídky
  • Náklady na přerušení provozu z důvodu provádění údržby a prohlídek
  • Kompletní test hašení na každé riziko
  • Náklady na nemovitosti k uskladnění hasicího systému

Postupujte bezpečně. Postupujte chytře. Zvolte si hasivo 3M™ Novec™ 1230.


Získejte více informací a podívejte se na video o hasicích systémech na bázi CO2


Stáhnout informace o srovnání hasiva 3M Novec 1230 s hasicími systémy na bázi CO2