• share

  Evropská agentura pro chemické látky ECHA stanovila rok 2020 jako rok ukončení používání n-propyl bromidu v souladu s přílohou XIV nařízení REACH (nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek)

  července 27, 2017
  share

   EU Sets 2020 Sunset Date for n-Propyl Bromide
  EU stanovila rok 2020 pro ukončení používání n-Propyl Bromidu(nPB)
  • Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) oznámila, že n-propyl bromid bude v EU zakázán od roku 2020.

   Oficiálně potvrzeno. N-propyl bromid (nPB), běžně používaný při čištění a parním odmašťování, splňuje kritéria Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) pro klasifikaci jako látka toxická pro reprodukci (kategorie 1B) z důvodu nepříznivých účinků na pohlavní funkce a plodnost nebo vývoj. Z tohoto důvodu bude nPB, látka označovaná také jako 1-brompropan nebo 1-BP, zařazena do Přílohy XIV (PDF, 344 kB) v čl. 57 písm. c), nařízení (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), a na základě tohoto bude její používání ukončeno.

   Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) stanovila jako datum ukončení povolení používání nPB datum 4. července 2020.


  • Předpisy regulující nPB jsou stále přísnější

   Evropa celosvětově vede v počtu precedentů k vydávání bezpečnostních a ekologických předpisů a Agentura pro ochranu životního prostředí USA (EPA) za ní příliš nezaostává. V loňském roce vydala americká Agentura EPA k veřejnému připomínkování a posouzení návrh na posouzení rizik souvisejících s n-propyl bromidem (nPB) používaným ve sprejových lepidlech, k chemickému čištění (včetně čisticích prostředků) a k parnímu odmašťování.

   V době, kdy se celosvětově stále častěji objevují omezení používání nPB k parnímu odmašťování, přichází čas přejít na bezpečnější a udržitelnější rozpouštědla, jako jsou technické kapaliny 3M™ Novec™. Navštivte novou webovou stránku produktů řady 3M™ Novec™, kde naleznete další důvody, proč zvolit technické kapaliny 3M Novec jako náhradu nPB při čištění pomocí rozpouštědel a při parním odmašťování.
   ©3M 2017. Všechna práva vyhrazena.
   3M a Novec jsou ochranné známky společnosti 3M.
   Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím jejich držitelů.


  • Časový rámec ukončování používání n-propyl bromidu

   Látka:

   • 1-bromopropan (n-propyl bromid)
   • EC č.: 203-445-0
   • CAS č.: 106-94-5

   Přechodná opatření:
   Poslední datum možnosti podání žádosti: 4. ledna 2019
   Uživatelé se sídlem v EU musí podat žádost o zvláštní povolení dalšího používání nPB. „Datum možného podání této žádosti“ uplyne dnem 4. ledna 2019.
   Čl. 58 odst. 1 (c)(ii)

   Datum ukončení používání: 4. července 2020
   Po uplynutí data 4. července 2020 nesmí být n-propyl bromid používán bez zvláštního povolení.
   Čl. 58 odst. 1 (c)(i)

   Inherentní vlastnost látky ve smyslu § 57:
   Toxická pro reprodukci (kategorie 1B)

   Číslo registrace/záznamu:
   '32


Zaregistrujte se k odběru novinek z oblasti produktů 3M Novec

Poté Vám budou e-mailem zasílány texty psané odborníky a určené odborníkům v oblasti protipožární ochrany, čištění pomocí čisticích rozpouštědel a přípravků.