3M™ Novec™: Zvyšování kvality života díky udržitelným chemickým produktům

Všichni naši zákazníci - technici, chemici, vedoucí závodů, manažeři v oblasti bezpečnosti práce & a ochrany zdraví - mají společný cíl při poskytování ochrany osob, majetku a celé naší planety. Společnost 3M díky bezpečným, udržitelným chemickým prostředkům poskytuje svým zákazníkům produkty, které mají dnes i v budoucnu podstatný vliv na životy lidí. Udržitelnou chemií máme na mysli optimalizaci vysoce účinných řešení při minimalizaci dopadu na životní prostředí, zdraví a bezpečnost, a to zvláště v porovnání s dříve používanými chemikáliemi, jako jsou fluorované uhlovodíky (HFC), hydrochlorfluoruhlovodíky (HCFC), n-propyl bromid (nPB) a trichlorethylen (TCE).

Využíváme vědeckých poznatků k nalézání řešení, která mají pozitivní dopad v jakémkoliv ohledu - mimořádná účinnost, bezpečnost lidí a ochrana životního prostředí. Produkty řady 3M Novec potvrzují tyto naše snahy o zvyšování bezpečnosti v mnoha různých oblastech, jako jsou protipožární ochrana, čisticí rozpouštědla, přenos tepla, ponorné chlazení, nanášení nosných rozpouštědel, povrchové ochrany elektronických součástí, a v celé řadě dalších oblastí.

Detailní záběr na zelené listy na stromě, další listy jsou vidět rozmazaně na pozadí.
Cenné vědecké poznatky.

Sdílíme společný cíl: Využívání vědeckých poznatků ke zlepšování životního prostředí

Zobrazit důležitá témata

My všichni toužíme po tom, abychom dělali věci tak, jak dokážeme nejlépe, a přispěli tak k ochraně toho, na čem nám záleží. Lidé. Naše práce. Planeta. Neustále hledáme cesty, jak dělat věci lépe, bezpečněji a zodpovědněji. Výsledky práce na základě vědeckých poznatků, které jsou vytvářeny cíleně ve snaze přispívat ke společným hodnotám, slouží k vyšším cílům, a ne pouze k pracovním účelům. Přispívají ke splnění našeho poslání. K ochraně toho, co je opravdu důležité. Všeho.

 • Bílý obrys podání rukou na fialovém pozadí, symbolizující obchodní spolupráci.
  Moudré obchodní rozhodnutí

  Každý produkt společnosti 3M Novec je výsledkem snah o sofistikované využití vědeckých poznatků v praxi: precizní vlastnosti, konzistentní kvalita a optimalizovaná účinnost, jejichž cílem je, aby odpovídaly vašim potřebám. Naši vědečtí pracovníci dokonale rozumí potřebám našich zákazníků a dokáží nalézat inovativní způsoby, jak přinést vylepšení v jejich oboru a realizovat své vize. Spolehněte se na přední experty na produkty 3M Novec, jejichž řešení vám pomohou:
   

  • Zlepšit výkon
  • Zvýšit účinnost
  • Dosáhnout mimořádné spolehlivosti
  • Zajišťovat plynulý provoz bez přerušení a ochranu důležitého hmotného majetku
 • Bílý obrys 3 osob na fialovém podkladu představujících pracovníky.
  Vysoký stupeň bezpečnosti pracovníků

  Není potřeba jakýchkoliv kompromisů, pokud jde o zdraví a bezpečnost lidí. Naši vědečtí pracovníci mají při vývoji produktů Novec na paměti naši povinnost chránit zdraví lidí, kteří je používají. Díky tomu mohou i zaměstnavatelé plnit svou povinnost, pokud jde o ochranu zdraví svých pracovníků a zajištění bezpečného pracovního prostředí. Díky tomu splňují produkty Novec klíčové požadavky na bezpečnost, jako jsou:
   

  • Vysoký stupeň bezpečnosti pracovníků
  • Nehořlavost

  Přejít na Bezpečnost

 • Bílá ikona Země na fialovém pozadí představující planetu.
  Udržitelná chemie přispívající k ochraně planety

  Společnost 3M chápe „službu“ planetě jako svou povinnost. Z tohoto důvodu jsme vyvinuli technické kapaliny řady Novec s cílem nahradit jimi neekologické chemické produkty. Technické kapaliny Novec se vyznačují příznivými ekologickými charakteristikami, které našim zákazníkům usnadňují plnění požadavků regulačních předpisů o ochraně životního prostředí. Technické kapaliny 3M Novec mají následující přednosti:
   

  • Nulový potenciál poškozování ozónové vrstvy (ODP)
  • Nízký potenciál globálního oteplování (GWP)
  • Nevztahují se na ně regulační omezení o postupném ukončování používání
  • Neobsahují hydrochlorfluoruhlovodíky, fluorované uhlovodíky ani n-propyl bromid

   

  Přejít na Udržitelnost

Fialové pozadí s různě uspořádanými vzory.

Sofistikované

Sofistikovaný způsob ochrany lidí, věcí i celé planety: Kapalina Novec 1230

 • Technik protipožární ochrany a školený pracovník kontrolují etikety na hasicím protipožárním systému Ansul využívajícím hasivo 3M Novec 1230.

  Hasivo 3M™ Novec™ 1230 používá vlastní technologii hašení požáru odstraňováním tepla - bezpečně, čistě a bez poškození cenného majetku nebo životního prostředí. To znamená, že nedochází k poškození citlivé elektroniky nebo vzácných artefaktů vodou ani k dlouhodobému poškozování životního prostředí. Díky maximálnímu možnému stupni bezpečnosti v porovnání s jinými čistými hasivy je možné bezpečně používat hasivo Novec 1230 v prostorách s výskytem osob.

  Hasivo Novec 1230 má následující přednosti:
   

  • Rychlé rozstřikování při hašení
  • Rychle proniká na potřebná místa i ve velmi komplexním prostředí
  • Rychle hasí požár
  • Přispívá ke zkrácení doby trvání přerušení provozu, čímž přispívá k jeho kontinuitě

Sofistikované produkty vyvinuté s cílem maximálně sloužit k praktickým účelům

 • Boční pohled na kapku dopadající na hladinu čisté kapaliny.
  Univerzální technické kapaliny k mnoha různým účelům

  Díky široké škále bodů varu, nízké viskozitě a vysoké dielektrické pevnosti jsou technické kapaliny 3M™ Novec™ vhodné k čištění, přenosu tepla a jiným účelům.

 • Ruka ve fialové rukavici nanášející postřikem odmašťovač elektroniky Novec ze sprejové lahvičky
  Aerosolová čistidla s vyšší účinností na jedno balení

  3M™ Novec™ Aerosolová čistidla sestávají z 95 % z aktivního rozpouštědla s vynikajícím čisticím účinkem. Nezpůsobují korozi, jsou elektricky nevodivá a pronikají hluboko do těsných prostor. Jsou rychleschnoucí a nezanechávají zbytky čistidla po použití.

 • Ruce ve fialových rukavicích držící destičku tištěných spojů s povrchovou ochranou Novec, ukazující rychlé zaschnutí povlaku.
  Povrchová ochrana elektronických součástí přispívající ke snížení výrobních nákladů a nákladů na práci

  3M™ Novec™ Povrchová ochrana elektroniky se snadno nanáší, často nevyžaduje maskování a její nanášení je možné provést v několika sekundách.

 • Noční záběr na osvětlený kamenný obloukový most přes řeku Mississippi s panoramatem města Minneapolis v Minnesotě
  Izolační plyny představující náhradu za SF₆, na něž je nyní zaměřena velká pozornost v oblasti nových technologií v energetice

  Izolační plyny 3M™ Novec™ jsou používány v nejmodernějších plynově izolovaných elektrických vedeních a plynem izolovaných energetických zařízeních, v nichž pomáhají předním výrobcům energetických zařízení plnit cíle z hlediska ekologicky udržitelné budoucnosti.

Fialové pozadí s různě uspořádanými vzory.

Bezpečné

Technické kapaliny, které jsou vytvořeny tak, aby byly bezpečné

 • Engineer getting ready to drop basket with engine part into vapor degreaser for heavy duty cleaning with 3M Novec Engineered Fluid.

  Při průmyslových aplikacích jako je přenos tepla, povrchová úprava a precizní čištění, jsou pracovníci obvykle vystavení parám z rozpouštědel. Toto je důvod, proč stanovení přijatelných expozičních limitů je rozhodujícím faktorem při výběru vhodného rozpouštědla a tím i procesu aplikace s ním spojeným. Na základě rozsáhlého testování toxicity, mají tekutiny 3M Novec širší bezpečnostní rozpětí při práci pracovníků, než jiné rozpouštědla jako je n-propylbromid (nPB), trichlorethylen (TCE) a perchlorethylen (PERC), a tím je vynikající alternativou.

  Novec technické kapaliny jsou:
   

  • Není klasifikován jako toxin CMR, na rozdíl od TCE, což je karcinogen kategorie 2
  • Nevztahují se na ně regulační limity ani fáze celkového snižování, jako mají nPB
  • Nevztahuje se na ně strop expozice, na rozdíl od trichlorethylenu nebo perchlorethylenu

 • Pracovníci navrhující stavební řešení v přilbách na staveništi
  Novec 1230: Bezpečnější volba mezi čistými hasivy

  Hasivo 3M Novec 1230 je bezpečné k hašení v prostorách s výskytem osob, což jsou místa, která musí být nejvíce chráněna. Poskytuje maximálně možný stupeň bezpečnosti v porovnání s jinými čistými hasivy a CO2. Tyto vlastnosti jsou velmi důležité, pokud hledáte alternativní řešení jako náhradu za produkty FM-200™ nebo FE-25®, což jsou hasiva na bázi fluorovaných uhlovodíků, jejichž používání má být postupně ukončováno.

 • Mladý elektrikář montující součástku do pojistkové skříně
  Nehořlavá aerosolová čistidla zvyšující bezpečnost na pracovištích

  3M Novec Aerosolová čistidla se vyznačují vysokým stupněm bezpečnosti pro pracovníky pracující na opravách a údržbě v celé řadě průmyslových odvětví. Díky nehořlavosti je práce s nimi snazší a bezpečnější, nehořlavost umožňuje také bezpečnější skladování, usnadňuje jejich přepravu a zefektivňuje pracovní procesy tím, že odpadá nutnost bezpečnostních kroků nezbytných při používání hořlavých čistidel. Další předností je, že neobsahují n-propyl bromid (nPB) a jiné nebezpečné chemické látky, jako jsou trichlorethylen (TCE) nebo methylenchlorid.

Fialové pozadí s různě uspořádanými vzory

Ekologicky udržitelné

 • Letecký panoramatický snímek města Sydney v Austrálii, pobřeží ve městě a modrá obloha.
  Hasivo, které ukazuje směr dalšího vývoje v oblasti udržitelnosti

  Hasivo 3M Novec 1230 významně převyšuje ostatní hasicí prostředky tím, že odpovídá na celosvětově rostoucí poptávku po udržitelných hasivech. Má potenciál globálního oteplování nižší než 1, nepoškozuje ozónovou vrstvu a čas setrvávání v atmosféře je pouhých pět dnů v porovnání s halony, které zůstávají v atmosféře celých 65 let. A na rozdíl od fluorovaných uhlovodíků není uvedeno na seznamu látek s povinným postupným omezováním používání.

 • Ruka v rukavici držící kádinku s rostlinou a kapalinou uvnitř kádinky.
  Ponorné chlazení v datových centrech s využitím technických kapalin řady Novec může snížit spotřebu energie až o 97 %

  Datová centra jsou nesmírně důležitá pro všechny aspekty našeho života, od pracovních záležitostí a obchodu až po komunikaci a zábavu. Velká datová centra však spotřebovávají obrovské množství elektrické energie, přičemž většina této energie je spotřebována na chlazení. Ponorné chlazení pomocí kapalin Novec umožňuje jednoduché projektování řízení teploty a má potenciál ke snížení nákladů na elektrickou energii datových center souvisejících s chlazením až o 97 %.

 • Elektrické sloupy, s elektrárnou na obzoru.
  Produkty Novec jsou nyní součástí udržitelnějších řešení využívajících izolační plyn v oblasti energetiky

  Sektor energetiky mnoho let hledal odpovídající náhradu za hexafluorid síry SF6 k použití v řešeních využívajících izolační plyny. Přestože je hexafluorid síry SF6 účinný při zabránění vzniku elektrického oblouku, je extrémně silným skleníkovým plynem. Díky vývoji izolačních plynů Novec mohli přední výrobci zařízení spolupracovat se společností zařízení 3M na vývoji nových plynově izolovaných rozvaděčů (GIS) bez obsahu SF6, plynově izolovaných vedení (GIL) a jističů s podobnou velikostí, výkonem a vlastnostmi ve srovnání s tradičními zařízeními využívajícími hexafluorid síry SF6. Používáním izolačních plynů řady Novec je možné dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů až o 99,99 % v porovnání s fluoridem sírovým SF6.